Tổng hợp danh sách các ngành đang thiếu nhân lực và yêu cầu có kỹ năng tại Úc 2023 được cập nhật và công bố bởi Bộ Di trú Úc. Đây chính là cơ sở để xác định ngành nghề phù hợp với chương trình thị thực hiện tại cũng như xác định loại visa phù hợp với nghề nghiệp của mình. Các loại visa để làm việc tại Úc bao gồm:

  • Visa 186 (DE) – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp chỉ định bảo lãnh
  • Visa 189 (PT) – Định cư Úc diện tay nghề độc lập (không cần bảo lãnh)
  • Visa 190 – Định cư Úc diện tay nghề có bảo lãnh
  • Visa 407 – Visa đào tạo
  • Visa 457 – Định cư Úc diện lao động hợp đồng dài hạn
  • Visa 485 (GW) – Visa làm việc sau tốt nghiệp dành cho sinh viên du học Úc
  • Visa 489 (F) – Định cư Úc diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh (tạm trú), gia đình được chỉ định
  • Visa 489 (S/T) – Định cư Úc diện tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm trú), nhà nước hoặc vùng bang được chỉ định

Danh sách và loại visa áp dụng cho các ngành nghề được phép định cư Úc 2022

Tổng hợp các ngành đang thiếu nhân lực tại Úc và loại visa áp dụng

Lưu ý:

  • Bảng tổng hợp các ngành nghề sẽ được kê dưới đây có liên quan đến danh sách ngành nghề chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL) hay danh sách nghề nghiệp ngắn hạn (STSOL).
  • Những ngành nghề có dấu (***) đối với dòng visa 186 và 457 sẽ có những tiêu chuẩn và lưu ý riêng. Xem chi tiết tại đây.
Nghề nghiệpMã ANZSCODanh sáchLoại visaCơ quan đánh giá
Accommodation & Hospitality Managers (nec)***141999STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Accountant (General)***221111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)CAANZ/CPAA/IPA
Actuary224111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Acupuncturist252211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)Chinese Medicine Board of Australia
Advertising Manager131113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AIM
Advertising Specialist***225111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Aeronautical Engineer233911MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Aeroplane Pilot***231111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)CASA
Agricultural Consultant234111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Agricultural Engineer233912MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Agricultural Scientist234112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Agricultural Technician***311111STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Airconditioning & Mechanical Services Plumber334112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Airconditioning & Refrigeration Mechanic342111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)323111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)323112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Structures)323113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Ambulance Officer411111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Anaesthetic Technician311211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Anaesthetist253211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)Medical Board of Australia
Analyst Programmer261311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
Animal Attendants & Trainers (nec)***361199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Apiarist***121311STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Aquaculture Farmer***121111STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Arborist362212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Architect232111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AACA
Architectural Draftsperson312111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Architectural, Building & Surveying Technicians (nec)312199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Art Teacher (Private Tuition)249211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Artistic Director212111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Arts Administrator or Manager139911STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Audiologist252711MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Automotive Electrician321111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Baker***351111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Barrister271111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)a legal admissions authority of a State or Territory
Beef Cattle Farmer***121312STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Biochemist234513MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Biomedical Engineer233913MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Biotechnologist234514MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Boat Builder & Repairer399111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Book or Script Editor212212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Botanist234515MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Bricklayer331111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Building Inspector312113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Business Machine Mechanic342311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Butcher or Smallgoods Maker351211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Cabinetmaker394111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Cabler (Data & Telecommunications)342411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Cafe or Restaurant Manager***141111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Camera Operator (Film, Television or Video)399512STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Cardiac Technician311212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Cardiologist253312MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Cardiothoracic Surgeon253512MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Careers Counsellor272111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Carpenter331212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Carpenter & Joiner331211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Cartographer232213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Chef***351311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Chemical Engineer233111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Chemical Plant Operator399211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Chemist234211MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Chemistry Technician311411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Chief Executive or Managing Director***111111MLTSSL186 (DE), 407, 457AIM
Chief Information Officer135111MLTSSL186 (DE), 407, 457ACS
Child Care Centre Manager134111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Chiropractor252111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)CCEA
Civil Engineer233211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Civil Engineering Draftsperson312211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia or VETASSESS
Civil Engineering Technician312212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Clinical Haematologist253313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Clinical Psychologist272311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APS
Commodities Trader222111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Community Worker411711STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)Australian Community Workers Association
Company Secretary221211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Complementary Health Therapists (nec)252299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Computer Network & Systems Engineer263111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
Conference & Event Organiser***149311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Conservator234911MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Construction Project Manager133111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Contract Administrator***511111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Cook***351411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Copywriter212411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Corporate General Manager***111211MLTSSL186 (DE), 407, 457AIM
Corporate Services Manager***132111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Cotton Grower***121211STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Counsellors (nec)272199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Crop Farmers (nec)***121299STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Customer Service Manager***149212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Dairy Cattle Farmer***121313STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition)249212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Dancer or Choreographer211112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Database Administrator262111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Dental Specialist252311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ADC
Dental Technician411213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Dentist252312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ADC
Dermatologist253911MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Developer Programmer261312MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
Diagnostic & Interventional Radiologist253917MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Diesel Motor Mechanic321212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Dietitian251111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)DAA
Director (Film, Television, Radio or Stage)212312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Disabilities Services Officer411712STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Diversional Therapist411311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Diving Instructor (Open Water)452311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Dog Handler or Trainer361111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Drainer334113MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Dressmaker or Tailor393213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Drug & Alcohol Counsellor272112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher241111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Earth Science Technician311412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Economist224311MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Education Adviser249111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Education Managers (nec)134499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Educational Psychologist272312MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APS
Electrical Engineer233311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Electrical Engineering Draftsperson312311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Electrical Engineering Technician312312MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electrical Linesworker342211MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)TRA
Electrician (General)341111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electrician (Special Class)341112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electronic Equipment Trades Worker342313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General)342314MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)342315MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Electronics Engineer233411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Emergency Medicine Specialist253912MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Endocrinologist253315MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Engineering Manager133211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia/AIM
Engineering Professionals (nec)233999MLTSSL186 (DE), 407, 457Engineers Australia
Engineering Technologist233914MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Enrolled Nurse411411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ANMAC
Environmental Consultant234312MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Environmental Engineer233915MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Environmental Manager139912MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Environmental Research Scientist234313MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Environmental Scientists (nec)234399MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
External Auditor221213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)CAANZ/CPAA/IPA
Facilities Manager***149913STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Faculty Head134411MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Family & Marriage Counsellor272113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Family Support Worker411713STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Farrier322113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Fashion Designer232311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Fibrous Plasterer333211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Film & Video Editor212314STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Finance Broker222112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Finance Manager***132211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)CPAA/ IPA/CAANZ
Financial Brokers (nec)222199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Financial Dealers (nec)222299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Financial Investment Adviser222311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Financial Investment Manager222312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Financial Market Dealer222211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Fitness Centre Manager***149112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Fitter & Turner323212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Fitter (General)323211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Fitter-Welder323213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Florist362111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Flower Grower***121212STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Flying instructor***231113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Food Technologist234212MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Footballer452411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Forester234113MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Fruit or Nut Grower***121213STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Furniture Finisher394211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Gallery or Museum Curator224212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Gardener (General)362211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Gasfitter334114MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Gastroenterologist253316MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
General Practitioner253111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Geologist234411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Geophysicist234412MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Geotechnical Engineer233212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Glazier333111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)***121214STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Grape Grower***121215STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Graphic Designer***232411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Greenkeeper362311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Gymnastics Coach or Instructor452312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Hairdresser***391111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Hardware Technician313111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Health & Welfare Services Managers (nec)134299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec)251999STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Health Information Manager224213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Health Promotion Officer251911STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Helicopter pilot***231114STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)CASA
Horse Breeder***121316MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor452313STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Horse trainer361112MLTSSL186 (DE), 407, 457TRA
Hospital Pharmacist251511STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)APharmC
Hotel or Motel Manager***141311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Human Resource Manager132311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AIM
Hydrogeologist234413MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
ICT Account Manager225211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
ICT Business Analyst261111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
ICT Business Development Manager225212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
ICT Customer Support Officer313112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
ICT Managers (nec)135199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Project Manager***135112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Quality Assurance Engineer263211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Sales Representative225213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
ICT Security Specialist262112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
ICT Support and Test Engineers nec263299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Support Engineer***263212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Support Technicians (nec)313199STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
ICT Systems Test Engineer***263213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
ICT Trainer223211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Illustrator232412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Industrial Designer232312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Industrial Engineer233511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Industrial Pharmacist251512STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Information and Organisation Professionals (nec)***224999STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Insurance Agent611211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Insurance Broker222113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Insurance Loss Adjuster599612STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic411112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Intensive Care Specialist253317MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Interior Designer232511STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Internal Auditor221214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Interpreter272412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)NAATI
Jeweller399411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Jewellery Designer232313STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Jockey452413STSOL407TRA
Joiner331213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Journalists & Other Writers (nec)212499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Judicial & Other Legal Professionals (nec)271299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Laboratory Manager139913STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Land Economist224511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Landscape Architect232112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Landscape Gardener362213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Librarian224611STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Library Technician399312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Life Science Technician311413STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Life Scientist (General)234511MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Life Scientists (nec)234599MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Lift Mechanic341113MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Livestock  Farmers (nec)***121399STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Locksmith323313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Make Up Artist399514STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Management Accountant***221112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)CAANZ/CPAA/IPA
Management Consultant***224711MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Manufacturer133411STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Marine Biologist234516MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Marketing Specialist***225113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Massage Therapist***411611STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Materials Engineer233112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Mathematician224112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Meat Inspector311312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Mechanical Engineer233512MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Mechanical Engineering Technician***312512STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Medical Administrator134211MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)VETASSESS
Medical Diagnostic Radiographer251211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ASMIRT
Medical Laboratory Scientist234611MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AIMS
Medical Laboratory Technician311213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AIMS
Medical Oncologist253314MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Medical Practitioners (nec)253999MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Medical Radiation Therapist251212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ASMIRT
Medical Technicians (nec)311299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Metal Fabricator322311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Metal Fitters & Machinists (nec)323299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Metal Machinist (First Class)323214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Metallurgical or Materials Technician312912STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Metallurgist234912MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Meteorologist234913MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Microbiologist234517MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)241311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AITSL
Midwife254111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Mine Deputy312913STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Mining Engineer (excluding Petroleum)233611MLTSSL186 (DE), 407, 457Engineers Australia
Minister of Religion272211STSOL407VETASSESS
Mixed Crop & Livestock Farmer***121411STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Mixed Crop Farmer***121216STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Mixed Livestock Farmer***121317STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Motor Mechanic (General)321211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Motorcycle Mechanic321213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Multimedia Specialist261211MLTSSL186 (DE), 407, 457ACS
Music Director211212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Music Professionals nec*211299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition)249214STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Musician (Instrumental)211213MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Natural and Physical Science Professionals (nec)234999MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Naturopath252213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Naval Architect233916MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Network Administrator263112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Network Analyst263113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Neurologist253318MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Neurosurgeon253513MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Newspaper or Periodical Editor212412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Nuclear Medicine Technologist251213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANZSNM
Nurse Educator254211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ANMAC
Nurse Manager254311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ANMAC
Nurse Practitioner254411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Nurse Researcher254212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ANMAC
Nursing Clinical Director134212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Nutritionist251112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Obstetrician & Gynaecologist253913MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Occupational Health and Safety Adviser251312STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Occupational Therapist252411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)OTC
Ophthalmologist253914MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Optometrist251411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)OCANZ
Organisation & Methods Analyst224712STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Organisational Psychologist272313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APS
Orthopaedic Surgeon253514MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Orthoptist251412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Orthotist or Prosthetist251912MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AOPA
Osteopath252112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AOAC
Other Spatial Scientist232214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor452317STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Otorhinolaryngologist253515MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Paediatric Surgeon253516MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Paediatrician253321MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Painting Trades Workers332211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Panelbeater324111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Pastrycook***351112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Patents Examiner224914STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Pathologist253915MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Performing Arts Technicians (nec)399599STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Petroleum Engineer233612MLTSSL186 (DE), 407, 457Engineers Australia
Pharmacy Technician311215STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Photographer211311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Physicist234914MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS (non-medical physicists only); ACPSEM (medical physicists only)
Physiotherapist252511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APC
Pig Farmer***121318STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Plastic & Reconstructive Surgeon253517MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Plumber (General)334111MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Podiatrist252611MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APodC/ANZPAC
Post Office Manager***142115STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Poultry Farmer***121321STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Power Generation Plant Operator399213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Precision Instrument Maker & Repairer323314STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Pressure Welder322312MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)TRA
Primary Health Organisation Manager134213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Primary Products Inspectors (nec)***311399STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Primary School Teacher241213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AITSL
Print Finisher392111STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Print Journalist212413STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Printing Machinist392311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Private Tutors & Teachers (nec)249299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Production Manager (Forestry)***133511STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Production manager (manufacturing)133512STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Production Manager (Mining)133513STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Production or Plant Engineer233513MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Program Director (Television or Radio)212315STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Program or Project Administrator511112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Project Builder133112MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)VETASSESS
Property Manager***612112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Psychiatrist253411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Psychologists (nec)272399MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)APS
Psychotherapist272314STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Public Relations Professional225311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Quality Assurance Manager139914STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Quantity Surveyor233213MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AIQS
Radiation Oncologist253918MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Radio Communications Technician313211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Real Estate Representative***612115STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Records Manager224214STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Recreation Officer272612STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Recruitment Consultant***223112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Registered Nurse (Aged Care)254412MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Child & Family Health)254413MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Community Health)254414MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Critical Care & Emergency)254415MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability)254416MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)254417MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice)254421MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Medical)254418MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Mental Health)254422MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics)254425MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Perioperative)254423MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurse (Surgical)254424MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Registered Nurses (nec)254499MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ANMAC
Rehabilitation Counsellor272114STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Renal Medicine Specialist253322MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Research and Development Manager132511STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Resident Medical Officer253112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)Medical Board of Australia
Residential Care Officer411715STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Retail Buyer***639211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Retail Pharmacist251513STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)APharmC
Rheumatologist253323MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Roof Plumber334115MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Roof Tiler333311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Sales & Marketing Manager***131112STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AIM
School Principal134311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Science Technicians (nec)311499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Secondary School Teacher241411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Sheep Farmer***121322STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Sheetmetal Trades Worker322211MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Shipwright399112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Signwriter399611STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Small Engine Mechanic321214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Snowsport Instructor452314STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Social Professionals (nec)272499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Social Worker272511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AASW
Software & Applications  Programmers (nec)261399MLTSSL186 (DE), 407, 457ACS
Software Engineer261313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
Software Tester***261314STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Solicitor271311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)a legal admissions authority of a State or Territory
Solid Plasterer333212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Sonographer251214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ASMIRT
Sound Technician399516STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Special Education Teachers (nec)241599MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Special Needs Teacher241511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Specialist Managers (nec) except a. Ambassador,b.Archbishop, c.Bishop139999STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Specialist Physician (General Medicine)253311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Specialist Physicians (nec)253399MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Speech Pathologist252712MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)SPA
Sports Centre Manager***149113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Sports Development Officer452321STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Sportspersons (nec)452499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Stage Manager212316STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Statistician224113MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Stockbroking Dealer222213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Stonemason331112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Structural Engineer233214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Student Counsellor272115STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Sugar Cane Grower***121217STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Supply and Distribution Manager***133611STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)AIM
Surgeon (General)253511MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Surveyor232212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)SSSI
Swimming Coach or Instructor452315STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Systems Administrator262113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Systems Analyst261112MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACS
Taxation Accountant***221113MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)CAANZ/CPAA/IPA
Teacher of English to Speakers of Other Languages249311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Teacher of the Hearing Impaired241512MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Teacher of the Sight Impaired241513MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AITSL
Technical Cable Jointer342212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Technical Director212317STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Technical Sales Representatives (nec) including, but not limited to, education sales representatives***225499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Technical Writer212415STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Telecommunications Engineer263311MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Telecommunications Field Engineer313212MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Telecommunications Linesworker342413STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Telecommunications Network Engineer263312MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Telecommunications Network Planner313213MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist313214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
Television Journalist212416STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Tennis Coach452316STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Textile, Clothing  & Footwear Mechanic323215STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Thoracic Medicine Specialist253324MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Toolmaker323412STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Traditional Chinese Medicine Practitioner252214STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)Chinese Medicine Board of   Australia
Transport Company Manager***149413STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Transport Engineer233215MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Engineers Australia
University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University)***242111MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS
Upholsterer393311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Urban & Regional Planner232611STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Urologist253518MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Valuer224512MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)VETASSESS
Vascular Surgeon253521MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)Medical Board of Australia
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)***121221STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Vehicle Body Builder324211STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Vehicle Trimmer324212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Veterinarian234711MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)AVBC
Veterinary Nurse361311STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Video Producer212318STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Visual Arts & Crafts Professionals (nec)211499STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Wall & Floor Tiler333411MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Watch & Clock Maker & Repairer323316STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Web Administrator313113STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Web Designer232414STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Web Developer***261212STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACS
Welder (First Class)322313MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)TRA
Welfare Centre Manager134214MLTSSL186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)ACWA
Welfare Worker272613STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACWA
Wine Maker***234213STSOL186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)VETASSESS
Wood Machinist394213STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec)394299STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)TRA
Youth Worker411716STSOL186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)ACWA
Zoologist234518MLTSSL186 (DE), 407, 457VETASSESS

Chú thích:

ANZSCO là bảng phân loại nghề nghiệp Úc và New Zealand có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xét duyệt bao gồm:

AACAArchitects Accreditation Council of Australia
ACPSEMAustralasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine
AOACAustralasian Osteopathic Accreditation Council
AVBCAustralasian Veterinary Boards Council
AASWAustralian Association of Social Workers
ACWAAustralian Community Workers Association
ACSAustralian Computer Society
ADCAustralian Dental Council
AIMAustralian Institute of Management
AIMSAustralian Institute of Medical Scientists
AIQSAustralian Institute of Quantity Surveyors
AITSLAustralian Institute of Teaching and School Leadership
AMSAAustralian Maritime Safety Authority
ANZPACAustralian and New Zealand Podiatry Accreditation Council
ANZSNMAustralian and New Zealand Society of Nuclear Medicine
ANMACAustralian Nursing and Midwifery Accreditation Council
APharmCAustralian Pharmacy Council
APCAustralian Physiotherapy Council
APSAustralian Psychological Society
ASMIRTAustralian Society of Medical Imagery and Radiation Therapy
CPAACertified Practising Accountants of Australia
CAANZChartered Accountants Australia and New Zealand
CMBAChinese Medicine Board of Australia
CASACivil Aviation Safety Authority
CCEACouncil on Chiropractic Education Australasia
DAADietitians Association of Australia
IPAInstitute of Public Accountants
MBAMedical Board of Australia
NAATINational Accreditation Authority for Translators and Interpreters
OTCOccupational Therapy Council
OCANZOptometry Council of Australia and New Zealand
SPASpeech Pathology Association of Australia
SSSISurveying and Spatial Sciences Institute
TRATrades Recognition Australia
VETASSESSVocational Education and Training Assessment Services